REGULAMIN STUDIA TAŃCA I REKREACJI RUCHOWEJ FLASH DANCE

1.     Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych, ruchowych lub innym wydarzeniu w Studio Tańca i Rekreacji Ruchowej FLASH DANCE jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

2.     Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, formularz wypełnia rodzic/opiekun dziecka.

3.    Zapisu można dokonać:
- osobiście w recepcji studia
- telefonicznie pod nr 0504-183-027

4.     Zapis na zajęcia jest wstępną formą rezerwacji miejsca przez 3 dni od dnia zapisu.

5.     W ciągu  3 dni od zapisu osoba zgłaszająca się jest proszona o wpłatę całej kwoty (minimum równowartość opłaty 1 miesiąca - 4 lub więcej zajęć), w przypadku, gdy kwota ta nie wpłynie do organizatora w podanym terminie, rezerwacja wstępna zostanie anulowana. W kwestiach spornych decydowała będzie kolejność (data) wpłynięcia opłaty na konto lub data przyjęcia gotówki w recepcji. Wpłaty można dokonać osobiście w recepcji Studia lub przelewem na nr konta ING BANK ŚLĄSKI: 87105015041000002312726827
W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz rodzaj kursu.

6.     Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Studia Tańca i Rekreacji ruchowej FLASH DANCE.

7.     Zapisując się na zajęcia w Studio Tańca i Rekreacji ruchowej FLASH DANCE Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio Tańca nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć ruchowych.

8.     Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności.

9.     Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek środków odurzających.

10.  Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zamiennym.

11.  Studio Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora w wyjątkowych przypadkach. Informacja będzie dostępna na stronie www.flashdance.com.pl, w recepcji lub dostarczona do Uczestników telefonicznie.

12. Warunkiem uczestnictwa w kursach tańca oraz zajęciach aerobiku jest wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu i okazywanie go na recepcji przed każdymi zajęciami.

a)     Każdy karnet posiada datę (np. 3.03.2013- 2.04.2013), po upływie której traci ważność bez względu na sytuację uniemożliwiające uczestnictwo w zajęciach (nawet jeśli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia)

b)    Karnet może być wykorzystany tylko przez osobę, która go nabyła.

c)     Karnet zniszczony lub nieczytelny jest nieważny

d)    Nie honorujemy zwrotów karnetów

13. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grup tanecznych: Klub Malucha, Mini Flash Dance, Flash Dance I i II oraz Grupach Przygotowawczych jest uiszczenie opłaty miesięcznej najpóźniej na pierwszych zajęciach danego miesiąca

a)     Każdy Uczestnik otrzymuje karnet potwierdzający tożsamość osoby uczęszczającej na zajęcia i potwierdzający uregulowanie opłat za planowe zajęcia .Osoby bez ważnego karnetu nie będą wpuszczane na zajęcia.

b)    Zagubienie karnetu wiąże się z ponowną opłatą za jego wyrobienie. Koszt wyrobienia karnetu wynosi 20 zł.

c)     Instruktor ma prawo odmówić wpuszczenia na zajęcia osoby spóźnionej. Prosimy nie spóźniać się na zajęcia, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są ważną rozgrzewką.

d)    Nieobecność Uczestnika powinna być zgłoszona do instruktora prowadzącego grupę. Dwukrotna, niezgłoszona nieobecność może sprawić, że Uczestnik zostaje usunięty z grupy.

e)     Uczestnicy nieobecni na ostatniej próbie przed występami będą wykluczani z występu, jeśli nie potwierdzą obecności na występach.

f)      W przypadku nieobecności na zajęciach dłużej niż 2 tygodnie kwota opłaty miesięcznej może ulec pomniejszeniu wyłącznie po uprzednim zawiadomieniu instruktora (przed lub w czasie nieobecności):

* stała opłata niezależna od nieobecności dziecka na zajęciach:

- Klub Malucha- 40 zł

- Mini Flash Dance- 50 zł

- Flash Dance I,II,III,IV, GP- 50 zł

g)     Uczestnicy grup są reprezentantami Studia Tańca "FLASH DANCE" na turniejach tańca. Koszt wyjazdów, wpisowego oraz inne koszty związane z uczestnictwem w turnieju ponosi Uczestnik.

h)     Koszt strojów ponosi Studio Tańca "FLASH DANCE", przy czym każda osoba ma obowiązek dbania o strój i zwrócenia go w dobrym stanie po każdym występie. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stroju osoba taka ponosi odpowiedzialności finansową za dany strój.

i)       Istnieje możliwość uczestnictwa w jednych zajęciach próbnych w grupach tanecznych Zespołu Tańca Flash Dance po uiszczeniu opłaty za jedno wejście. Uczestnictwo w drugich zajęciach wiąże się z dopłata do kwoty miesięcznej.

14. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie   zastosują się do niniejszego regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników Studia Tańca i Rekreacji ruchowej FLASH DANCE.

15.  Klienci Studia zobowiązani są do czytania bieżących informacji (podawanych w recepcji i na stroniewww.flashdance.com.pl) oraz dostosowywania się do nich.

16.  Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właścicieli Studia Tańca i Rekreacji ruchowej FLASH DANCE.